KONTROLLONI NËSE TOYOTA JUAJ ËSHTË PËRFSHIRË NË FUSHATAT E SERVISIMIT PREVENTIV.

Para se të filloni, ju rekomandojmë që të përgatitni informatat vijuese:

Numrin e shasisë (numri i identifikimit të automjetit - VIN)

është një varg me 17 karaktere i përbërë nga numra dhe shkronja, që përdoret për të identifikuar automjetet motorike në mënyrë unike. Numri i shasisë mund të gjendet në veturë ose në librezën e regjistrimit. VËREJTJE: Shkronjat I, O dhe Q nuk përdoren në numrat e shasisë.

VIN Number

Year

Model

Transmission

Ne kemi identifikuar që Toyota juaj i nënshtrohet një fushate vullnetare të shërbimit ndaj klientit ose thirrjes/recall-it të jashtëzakonshem të sigurisë

Kjo mund të korrigjohet pa asnjë kosto.

  • Leave one bullet point here, value will be replaced by API

Nëse keni nevojë për ndonjë informacion të shtesë apo dëshironi të lini një takim, ju lutemi kontaktoni shitësin tuaj lokal të Toyota..

Nuk ka asnjë fushatë te thirrjes/recall-it aktive për këtë automje

Ka ndodhur një gabim gjatë marrjes së të dhënave. Ju lutemi provoni përsëri më vonë.