1. Owners
  2. Warranty

GARANCIA DHE NDIHMA

Veturat tona janë ndërtuar me standarde të jashtëzakonshme, por për t’ia siguruar qetësinë e mendjes të klientit, ne ofrojmë garanci 3 vjeçare për tërë veturën në komponente mekanike (me përjashtim të konsumit dhe vjetrimit) dhe 12 vjet anti-korrozion (nuk vlen për automjetet komerciale).

Tiparet e produktit

 

Gjithëpërfshirëse
Garancia mbulon çdo defekt që i atribuohet gabimeve nga prodhimi ose montimi nga përdorimi normal për periudhë prej 3 vjetësh ose 100,000km, cilado që vjen e para, pa kufizim kilometrazhi në vitin e parë (e vlefshme vetëm në shtetet Pan-Europiane).

Garancia mbulon koston e rimorkimit të automjetit tuaj gjer tek riparuesi më i afërt i autorizuar në rast të prishjes që largon veturën tuaj nga trafiku, në qoftë se prishja është rezultat i defektit nën garanci.

Ndryshku në sipërfaqe dhe ngjyrë
Ndryshku në sipërfaqe dhe defektet me ngjyrën që shfaqen në ndonjërin nga panelet e ngjyrosura të trupit për shkak të defektit në material ose në mjeshtëri, mbulohen nga garancia për 3 vjet, pavarësisht nga kilometrazhi.

Korrozioni i thellë
Garancia është për 12 vjet, pa marrë parasysh kilometrazhin, kundër korrozionit të thellë në karoseri (dmth: çdo vrimë nga korrozioni në karoseri nga brenda jashtë), për shkak të korrozionit që i atribuohen gabimeve në material ose mjeshtëri.

Informata shtesë
Aksesorët origjinal mbulohen edhe për kohëzgjatje 3 vjeçare në rast të gabimeve gjatë prodhimit. 

Garancitë standarde mund t’i transferohen pronarit të ardhshëm gjatë periudhës së mbuluar me garanci.

Kushtet

  • Vetura duhet të mbahet në përputhje me specifikimet dhe udhëzimet e prodhuesit, siç përcaktohet në manualin e pronarit. Përndryshe garancia për artikujt mirëmbajtjes shfuqizohet.
  • Pronari është përgjegjës për mbajtjen e të gjitha të dhënave të nevojshme për të provuar se mirëmbajtja është kryer.- Në rast të defekteve që kërkojnë punë nën garanci,
  • pronari është i detyruar ta dërgojë mjetin tek një riparues i autorizuar sa më shpejt të jetë e mundur. Kjo bëhet për ta parandaluar përshkallëzimin e defektit që kërkon pastaj riparime më të mëdha se sa do të ishin të nevojshme fillimisht.