Provoni Toyota-n pa pagesë
Gjej një përfaqësi shitje
E-risitë
Kërko broshurën
Çmimoret dhe katalogjet

Garancia e zgjeruar

Përfitoni nga një prej garancive më të plota të automjetit tuaj të ri ose të përdorur, duke paguar Garancinë e zgjeruar Toyota.

Garancia për veturat e përdorura
 • Për veturat e përdorura Toyota që i shitni, në qoftë se nuk janë më shumë se 7 vjet nga data e regjistrimit të parë dhe nuk kanë tejkaluar ende 160.000 km.
 • Mbrojtja bazike sipas kushteve të garancisë (pjesët e montuara duke përfshirë komponentët e rëndësishme elektrike dhe elektronike)
 • Asnjë kontribut personal nga klienti për shpenzimet e riparimit
 • Përfshinë Toyota Eurocare Mobility Protection (shërbimi emergjent në rast të prishjes)
 • Zgjidhja e periudhës së garancisë 12 ose 24 muaj
 • Asnjë kufizim për numërin e kilometrave
 • Klasifikimi falas në grup sipas modelit Toyota
 • Garancia mbetet e lidhur me automjetin dhe mund të transferohet gjatë kohëzgjatjes së saj në rast të ndryshimit të pronësisë.
 • Kompensimi maksimal për humbjen është çmimi i blerjes së automjetit përfshirë TVSH-në.
garancia shtesë për veturën e re
 • Për automjetet Toyota ende të mbuluara nga garancia e prodhuesit
 • Zgjidhje e nivelit të mbulesës në mes të mbrojtjes bazë ose komforit
 • Asnjë kontribut personal nga klienti për shpenzimet e riparimit
 • Përfshinë Toyota Eurocare Mobility Protection (shërbimi emergjent në rast të prishjes)
 • Garancia zgjatë 24 muaj pas përfundimit të garancisë së prodhuesit në qoftë se nuk tejkalohet kilometrazhi, pra 100.000 km nga regjistrimi fillestar apo 160.000 km nga regjistrimi fillestar varësisht nga varianti i politikave të zgjedhura
 • Klasifikimi falas në grup sipas modelit
 • Garancia mbetet e lidhur me automjetin dhe mund të transferohet gjatë kohëzgjatjes së saj në rast të ndryshimit të pronësisë.
 • Kompensimi maksimal për humbjen është çmimi i blerjes së automjetit përfshirë TVSH-në
Fillimi dhe kohëzgjatja e garancisë/zona gjeografike e vlefshmërisë

Garancia Toyota Extracare për veturat e përdorura është e vlefshme vetëm nëse pronari i mjetit/mbajtësi i garancisë pajtohet me kushtet e përcaktuara në librezën e garancisë dhe e konfirmon këtë duke nënshkruar formularin e regjistrimit.

Realizimi i garancisë

Nëse një prej pjesëve të garantuara prishet brenda afatit të rënë dakord të garancisë dhe kërkon riparim, mbajtësi i garancisë (klienti) ka të drejtë në kuadër të kësaj garancie që ta riparojë veturën tek përfaqësuesi tregtar i Toyotas-garantuesi apo tek ndonjë tjetër punëtori e njohur për servisim me markën e prodhuesit (në rast se prishja e pengon automjetin që të arrijë tek përfaqësuesi tregtar - garantuesi).

Përmbajtja e garancisë/përjashtimet e garancinë

Kapaciteti i plotë operativ të gjitha pjesëve montuese me përjashtim të kufizimeve të përcaktuara më poshtë garantohet me “Mbrojtja komfort” për automjetin Toyota që përshkruhet në hollësi në formularin e regjistrimit në përputhje me kushtet e mëposhtme:

“Mbrojtja bazike” variant i mbuluar

Kapaciteti i plotë operativ nga pjesët e mëposhtme garantohet në përputhje me kushtet e mëposhtme për automjetin Toyota të përshkruara në hollësi në formularin e regjistrimit:

Çka nuk mbulohet nga garancia (Comfort and Basic protection)?
 • Servisi i rregullt ndaj klientit duke përfshirë pjesët të cilat duhet të zëvendësohen rregullisht ose të pastrohen, si dhe pjesët që zakonisht shteren p.sh. filtrat, gomat, sistemet e gazrave, paknet e frenave, fshiat e xhamit, bateria.
 • Defektet dhe dëmtimi i tërthortë i të gjitha llojeve të shkaktuara nga neglizhenca, trajtimi jo i duhur dhe/ose keqpërdorimi i qëllimshëm.
 • Defektet në rast të humbjes së plotë.
 • Defektet ose dëmtimi pasues i çdo lloji të shkaktuar nga/gjatë vjedhjes.
 • Defektet e shkaktuara nga aksidenti/përplasja.
 • Defektet e shkaktuara nga/gjatë luftës, trazirave, katastrofave natyrore dhe incidenteve tjera që përfshijnë dhunën serioze.
 • Lëndimet personale dhe dëmtimi i pronës.
 • Humbja e të ardhurave.
Çka përjashtohet?
 • Modifikimet e automjetit që ndryshojnë karakteristikat origjinale të projektuara nga prodhuesi.
 • Veturat me qira apo automjetet e përdorura si taksi, në autoshkolla, në shërbimet e transportit dhe korrierit dhe veturat që mbahen në sallone.
 • Automjetet e policisë, automjetet e zjarrfiksve, autoambulancat dhe automjetet e përdorura nga shërbimet tjera emergjente dhe/ose automjetet e përdorura për qëllime të ngjashme.
 • Automjetet që përdoren për ngasje jashtë asfaltit, relli, gara apo qëllime të tjera të papritura.
 • Rastet që përbëjnë humbje totale. *
 • Vjedhjet, që çojnë në humbjen e pakthyeshme të automjetit. *
 • Raste e mashtrimit. Në këto rrethana, nuk mund të kërkohet rimbursimi ose ndihma në rast të dëmtimit.
Zgjidhja e kërkesave

Në parim, ju duhet t’i ndërmerrni hapat e mëposhtëm para raportimit të dëmit dhe para se të filloni me riparimet:

Procedura e zgjidhjes

Kërkesat zgjidhen pas përfundimit të riparimeve në mënyrë të rregullt. Ju lutem vini re pikat e mëposhtme në këtë drejtim:

Procedurat e pagesës
 • Nëse keni kryer riparimet e miratuara në cilësinë tuaj si garantues, ju do të rimbursoheni direkt për shpenzimet e riparimit nga Toyota Frey Austria GmbH nëpërmjet sistemit të garancisë.
 • Nëse riparimi është kryer nga një garazh tjetër, rimbursimi bëhet përmes sistemit të garancisë, ashtu që shpenzimet e shoqëruara me faturën e riparimit futen si shpenzime jashtë faturës.
Kufizimet

Të gjitha kërkesat lidhur me një rast kur garancia në fjalë nuk është më e vlefshme për 6 muaj pas raportimit të dëmit, dhe më së voni 6 muaj pas përfundimit të garancisë.

Raportet e ndryshme

Natyrisht se do të pranoni vlerësime të rregullta dhe raporte për:

Politika jonë E-Privatësi

Ne i përdorim cookies në faqen tonë të internetit për t’ju ofruar shërbim më të mirë.  Nëse ju jeni të kënaqur me këtë, vazhdoni ta përdorni faqen e internetit normalisht, ose mësoni si t’i menaxhoni cookies.